Setkání s umělcem

18.04.2018

duben 2018

 

 

 

St 18/4 18.00
Setkání s umělcem / Marek Meduna
 
 


LES/edukační programy

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ JANA MERTY "NÁVRAT"
21. 2. - 5. 5. 2018
 
Po předchozí domluvě je možné programy pozměnit tak, aby podporovaly aktuální tematické zaměření Vaší výuky.
Stejně tak je možné po domluvě připravit edukační program k dalším dvěma výstavám z aktuálního výstavního bloku (Tatiana Nikulina – Přítelkyně Luny: Hostina; Radek Brousil a Peter Puklus – Stupid).
 
Edukační program pro mateřské školy
 
FRAGMENTY
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Na výstavě malíře Jana Merty se zaměříme na obraz jako celek i na jeho detaily. Pomocí kukátek si každý z umělcových děl vybere pro sebe ten nejlepší kousek. Společně se pak pokusíme některé z fragmentů spojit a dotvořit podle svých představ.
Edukační program vychází z požadavků RVP PV. Podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Dotýká se vzdělávací oblasti Dítě a společnost.
 
Edukační program pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ
 
NÁVRAT
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
V edukačním programu se budeme zamýšlet nad skrytou obsahovou rovinou vystavených děl umělce Jana Merty a společně rozvineme jejich příběhovou linku. Pomocí fantazie a výtvarných technik se vydáme na dobrodružnou cestu, na jejímž konci porozumíme, proč jsou častým námětem autorových obrazů jeho blízcí. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura. 
 
Edukační program pro žáky 3.–5. třídy ZŠ
 
TVÁŘE
Cílová skupina: žáci 3.–5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Inspirací k tvorbě i úvahám nám budou rozměrná díla umělce Jana Merty. Portréty v nadživotní velikosti se stanou východiskem pro práci s lidskou tváří a k zamyšlení nad tím, čeho si na ostatních vážíme. Jako hlavní vyjadřovací prostředky si zvolíme plochu, linku a obrazotvorný text. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
Edukační program pro žáky 2. stupně ZŠ
 
ABSTRAKT
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Pronikneme za barevné plochy obrazů Jana Merty a pokusíme se odhalit, zda se v nich skrývá odlesk viděné skutečnosti. Má tvar stále stejný význam i v různých souvislostech? Naše domněnky si ověříme na příkladech z výstavy a pomocí vlastní tvorby. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura. 
 
Edukační program pro studenty středních škol
 
PRŮVODCE
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma
 
Na prohlídce výstavy si budeme hledat cestu k obsahu děl Jana Merty a pokusíme se navázat s nimi i jejich autorem pomyslný dialog. Vyzkoušíme si roli kurátora a budeme pozorovat, jak je vyznění obrazů ovlivněno jejich instalací i znalostí jejich názvů. Edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.
 
 
 

Jdi zpět