V druhé presentaci sbírky Fait Gallery vystřídá Fillu Malich

OPEN
Výběr děl ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí
Vernisáž: 31 / 05 / 2012 v 19:00

Fait Gallery
Božetěchova 1, Brno

V pořadí druhá výstava sbírky Fait Gallery představuje výběr z děl umělců, kteří v dnešní době patří ke klasikům českého výtvarného umění 20. století. V období pěti dekád, počínaje uměním 60. let, jsou uvedena díla Adrieny Šimotové, Karla Malicha, Milana Grygara, Stanislava Kolíbala, Jana Kubíčka, Věry Janouškové, Jiřího Koláře, Bohumíra Matala, Františka Grosse, Běly Kolářové, Aleny Kučerové, Dalibora Chatrného, Václava Boštíka, Václava Stratila, Jana Koblasy, Václava Jiráska, Ivana Pinkavy, Jiřího Kornatovského, Magdaleny Jetelové, Petra Nikla a Vladimíra Kokoliy.
 Jak je zřejmé z výčtu jmen, jsou vybraná díla sondou do minulých padesáti let nikoli komplexní, ale směrovanou. A to tak, že vychází zejména z polarity racionální geometrické abstrakce a duchovního, až meditativního charakteru umění. Přes rozmanitost výtvarného projevu od přísné geometrie přes probabilitu konstrukce náhody, akustické záznamy, koláže, lineáže, proláže, asambláže, abstraktní expresionismus, automatismus, dematerializaci barevné hmoty až po záznamy pohybu energií a zhmotnění kosmologických zákonů jde o výběr umělců, kteří se společným působením v soudobých uměleckých skupinách i součinností mimo tyto spolky navzájem ovlivňovali či ovlivňovat mohli. V prezentaci této stylové a formální oscilace uměleckého projevu v průběhu pěti desetiletí je kromě naznačení vzájemných vazeb kladen důraz také na snahu představit tvorbu některých umělců z jiného úhlu, v konfrontaci s užitím médií, která pro ně nejsou tak zcela typická.

Denisa Kujelová
kurátorka sbírky

-------------------

The second exhibition of the Fait Gallery collection presents a selection of works by artists who now belong to the classics of Czech fine art of the 20th century. In the five decades, starting with the art in the 60s, there are works by Adriena Šimotová, Karel Malich, Milan Grygar, Stanislav Kolíbal, Jan Kubíček, Věra Janoušková, Jiří Kolář, Bohumír Matal, František Gross, Běla Kolářová, Alena Kučerová, Dalibor Chatrný, Václav Boštík, Václav Stratil, Jan Koblasa, Václav Jirásek, Ivan Pinkava, Jiří Kornatovský, Magdalena Jetelová, Petr Nikl and Vladimír Kokolia. 
As it is apparent from the list of names, the selected works serve as an illustration of past fifty years although it’s not a complex image, but more likely a directed one in a sense that this image is based mainly on the polarity of rational geometric abstraction and the spiritual and meditative nature of art. Despite the diversity of artistic expression, from the strict geometry and the probability of structure of coincidence, acoustic recordings, collages, proláž, linear collages, assemblages, abstract expressionism, automatism, dematerialization of colored mass to recordings of movement of energies and manifestation of cosmological laws. It is a selection of artists who were influencing (or could have been influenced) each other given their joint work at contemporary artistic collectives and in cooperation outside these groups. In the presentation of this stylish and formal oscillation of artistic expression during the five decades there is an emphasis not only on indication of mutual ties, but also on the effort to present the work of some artists from a different angle in confrontation with use of media, for them not entirely typical.

Denisa Kujelová
Curator

 Jdi zpět